TREFADDER_Logo_hvit
Kunder_AeviEiendom

Klimakompensering med Trefadder

Vår grønne satsning:

For hvert tre som hugges for å bygge boliger i Aevi Grønn prosjekter, planter vi et nytt. På den måten kan vi bidra til en sirkulær økonomi.

Aevi er en liten aktør i en stor bransje, men det betyr ikke at vi er uten ansvar, ei heller er det en unnskyldning for å ikke bidra til en bedre fremtid. Vi har derfor en egen satsning på grønn eiendom som vi har valgt å kalle Aevi Grønn. For oss innebærer det at vi skal skape lønnsomme prosjekter med best mulig bokvalitet og minst mulig miljøpåvirkning.

Det er viktig for oss at de tiltakene vi gjør er til gunst for kjøperne, investorene og miljøet. Vi kan ikke gjøre alt, men vi kan gjøre bærekraftige tiltak i tråd med etterspørselen. Derfor har vi valgt å plante trær tilsvarende tømmerbruken i noen av våre boligprosjekter.

CO2-fangst

Vi klimakompenserer gjennom treplanting
i Norge i Trefadders klimaskoger.

Dette gir CO2 fangst garanti for et bedre miljø,
og det skaper lokale arbeidsplasser.

Vårt klimabidrag er sertifisert, og du kan faktisk besøke «vår» klimaskog.

Trær er naturens metode for å fange CO2.
Trefadder planter riktige trær på riktige steder og utvikler Norges første kommersielle klimaskoger.
Så langt er mer enn 100.000 trær plantet, som over tid vil binde tusenvis av tonn CO2.

created by dji camera

Hagalid Gård, Hjelmeland

100.000 trær plantet (2021)

15LifeOnLand
13StoppeKlimaendringene

Gjennom klimakompenserende tiltak ønsker Appex på sikt å oppfylle FNs bærekraftsmål nr. 13 og 15:

Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem. Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold.

CO2-fangst

Gjennom fotosyntesen fanger trær CO2.

Et norsk grantre som vokser opp, kan fange opptil 2 tonn CO2.

O2 slippes ut i atmosfæren

CO2 lagres i trestammen, røttene og i jorda.

7,9 tonn CO2

En nordmann slipper ut
7,9 tonn CO2 hvert år

Kilde: Global Carbon Project

80 tonn CO2

1 mål norsk Klimaskog binder
netto i overkant av 80 tonn CO2

Gjelder CO2-binding i tre, røtter og jordsmonn
Kilde: Klimaskog forskningstrapport

99 m²

Ved å plante 99 m² klimaskog
årlig er man karbonnøytral

100% sporbarhet

Trefadder har full sporbarhet i hele verdikjeden fra frø til plante og til skog.
Etter 2 år i drivhus settes plantene i klimaskogjorda.

minitre

Vi planter de rette trærne på de riktige stedene.

Ved å plante rundt 300 trær per dekar på nøye utvalgte steder, tar vi hvert trinn i plantingsprosessen med stor forsiktighet. Trefadder oppnår også biologisk mangfold ved å unngå monokulturer og sørger for at området blir et sted hvor både dyr og planter kan trives. Alt som sikrer de absolutt beste forholdene for treet og for fremtidige generasjoner.

planter_1

FAQ, Trefadder

Inntektene fra trefadderskap bidrar direkte til finansiering av klimaskog. For å sikre en forutsigbar produksjon av klimaskog må områdene tinglyses. Trefadder inngår avtale med skogeier og trær blir plantet. I løpet av klimaskogens levetid kreves også kvalitetssikring og vedlikehold, slik at vi oppnår maksimal karbonfangst og gode levevilkår for alle trær.

Trefadder velger kun å benytte arealer som ikke kommer i konflikt med andre viktige naturverdier, kulturminner eller verneområder. Klimaskogene etableres kun på arealer der skogeier har mulighet til å forvalte og stelle skogen. Kommunal skogbruksforvaltning vil deretter kontrollere alle planteområdene.

Miljødirektoratet, NIBIO og NMBU har vurdert effekten av klimaskogplanting i Norge. Bindingseffekten fra forskningsprosjektet er vurdert til 60 tonn karbon per dekar. Da er vi godt innenfor feilmarginene og våre kunder kan være helt sikre på at de får det de betaler for.

Klimaskogen vil stå til den har bundet maksimal mengde karbon, noe som kan ta opptil 90 år. Etter hogst av klimaskog vil det plantes ny skog på arealene. Slik fortsetter vi arbeidet med å lagre karbon og produsere oksygen. 

Kompenserende treplanting betyr at vi planter skog som tilsvarer ditt årlige karbonutslipp. Vi lager mer enn gjerne et karbonregnskap til deg, slik at du har oversikt over ditt miljøavtrykk.

All treplanting bra. Hvis verdens skogsareal økes med 1,5 % vil vi faktisk binde nok karbon til å løse klimakrisen. Erfaringene fra lignende prosjekter over hele verden viser at det er viktig å plante på steder der trærne får vokse under optimale forhold.

I Norge finnes det allerede gode systemer og rutiner som sikrer at klimaskogene vokser uten at den kan bli fjernet av myndigheter eller skogeier. Våre trefaddere kan derfor være sikre på at klimaskogene klarer å binde karbon og at trær ikke blir fjernet.

Ved å støtte Trefadder har du tilgang til å besøke din klimaskog.

En klimakvote er en tillatelse til å slippe ut ett tonn CO2. Myndighetene tildeler bedrifter og stater en viss mengde kvoter som så kan selges og kjøpes mellom ulike bedrifter eller land. Kvotene definerer markedsprisen på CO2-utslipp.

Det finnes ulike typer kvoter, herunder EUA og CER. Felles for disse er at hver kvote tilsvarer utslipp av ett tonn CO2, og at de er godkjent under Kyoto-avtalen. Klimakvoter blir handlet på børser og prisene varierer basert på tilbud og etterspørsel.

Trefadder er ikke en del av klimakvote-systemet. Det er derfor ikke mulig å spekulere i kvoter som er kjøpt gjennom Trefadder.

Vi i Trefadder har gjort ting enkelt. Vi planter trær her i Norge og tilfredsstiller både nasjonale og internasjonale standarder for treplanting. I praksis har du full kontroll over karbonlagringsprosessen. Faktisk så kan du komme og besøke din egen klimaskog her på Hjelmeland! Samtidig er Trefaddere med på å støtte lokale arbeidsplasser, samtidig som du har full kontroll over karbonlagringsprosessen.

Trefadder er et norsk initiativ for å bygge norsk klimaskog. Vi samarbeider med gårder over hele landet for å skape et bedre klima og flere lokale arbeidsplasser.

Som stolt Trefadder bidrar vi til en bedre fremdrift for fremtidige generasjoner. Takk for at du valgte å handle hos oss!

Vil du vite mer?
Besøk vår miljøpartner: