Skogeieren

Beslutningstakere for planting av klimaskog

Før Trefadder kan plante klimaskog på et område, må flere offentlige instanser involveres. Fylkesmannen, kommune og næringsorganisasjonene utarbeider retningslinjer for plantearealer. Kommunen må identifisere og godkjenne arealene, samt definere eventuelle vilkår. Grunneier kan først søke om tilskudd når tiltaket er gjennomført. Innenfor dagens rammevilkår i skogbruket skjer derfor svært lite av skogplanting på nye arealer. Tilplantingen skjer i all hovedsak etter slutthogster i granskog.

Trefadder velger kun å benytte arealer som ikke kommer i konflikt med andre viktige naturverdier, kulturminner eller verneområder. Klimaskogene etableres kun på arealer der skogeier har mulighet til å forvalte og stelle skogen. Kommunal skogbruksforvaltning vil deretter kontrollere alle planteområdene.

Les mer i denne rapporten fra Miljødirektoratet.