A woman holding a small spruce tree in her hands with flora background

Hvilke arealer vil være mest effektive med hensyn til karbonopptak?

Det vil i utgangspunktet være mest aktuelt å vurdere etablering av skog på gjengroingsarealer. Disse områdene har ikke lagret store mengder av karbon og vil derfor ha minst inngrep på eksisterende karbonlagre. Arealer med høy produksjonsevne bør prioriteres og det bør være god tilgjengelighet, slik at tiltaket skal være interessant for grunneier.

Hogstmoden skog har begrenset opptak av CO2. Slike arealer kan prioriteres å hogge ned hvis biomassen som tas ut kan anvendes på en måte som reduserer klimagassutslippene i andre sektorer. Kulturmark under gjengroing, som fyller skogdefinisjonen, kan fremdeles ha mye av sine miljøverdier intakt. På slike arealer bør det utvises varsomhet.

Les mer i denne rapporten fra Miljødirektoratet.