forest evaluation and management - forestry engineer working with digital tablet in the woods

Hvilke steder i Norge passer best for planting av klimaskog?

Vestlandsfylkene har størst areal som kan gi høy eller svært høy bonitet etter tilplanting. I Nordland og Troms er den aktuelle boniteten oftest lav, men her er likevel betydelige arealer som kan gi middels til høy granbonitet ved tilplanting.

Skoger i polare områder, med mye snø, kan ha en større albedoeffekt enn karbonopptaket. Det vil, derfor være lite hensiktsmessig å plante klimaskoger i polare områder. I et område med polarklima er det sannsynlig at albedoeffekten med visse forutsetninger vil kunne være større enn karbonopptaket. Områder langs kysten, med varmtemperert klima og lite eller ingen snø, vil ha lav albedo. Kystnære områder er dermed bedre egnet som klimaskoger, når man tar hensyn til albedo.

Les mer om dette hos Miljødirektoratet.