Spruce (Picea) coniferous forest in the backlight. Forestry, Sou

Hvilke tretyper vil fange mest CO2 i Norge?

I følge Miljødirektoratet er tilplanting med vanlig gran, eventuelt sitkagran eller lutzgran (kyststrøkene), førstevalget der hvor sikker etablering og størst mulig virkeproduksjon prioriteres. Også ulike lauvtreslag kan være aktuelle, særlig i klimatisk gunstige områder.

Bjørkeskog, annen lauvskog og furuskog vil ikke kunne oppnå samme karbonlagring som gran, der det er aktuelt å etablere klimaskog. Velegnede steder kan gi høy karbonavkastning for furu. Men furutreet gir tømmer med grove kvister som begrenser anvendelsesområdene for videreforedling.

Sitkagran er mer robust for salt og sjøsprøyt enn andre treslag. Mange områder langs kysten er påvirket av nettopp salt og sjøsprøyt, slik at sitkagran kan være mer aktuelt enn andre treslag for optimal virkesproduksjon og karbonlager. Sitkagran vokser også noe raskere enn norsk gran.

Les mer i rapporten fra Miljødirektoratet.