Gammel skog. (Foto: Daniel Pedersen)
Gammel skog. (Foto: Daniel Pedersen)

Nytt tilbud til skogeiere for å redde verneverdig gammelskog

Trefadder og Advokatfirmaet BAHR lanserer et nytt tilbud til skogeiere som har fått avslag på statligfinansiering til frivillig skogvern.

Trefadder har i samarbeid med Advokatfirmaet BAHR og flere grunneiere utviklet en ny metode for å verne gammelskog i et raskere tempo uten statlig finansiering.Initiativet tilrettelegger for myndighetenes mål om 10 prosent vernet skog innen 2030.

Frivillig skogvern er en ordning der skogeier tilbyr å verne skogareal mot økonomisk kompensasjon. Dersom området har natur- og miljøkvaliteter som gjør vern aktuelt, og om vernemyndighetene aksepterer tilbudet, kan området vernes etter naturmangfoldloven. Skogeier får skattefri kompensasjon basert på verdien av å drive skogbruk på området, og beholder samtidig eiendomsretten og jakt-, fiske- og beiterettigheter.

Dessverre er den statlige ordningen underfinansiert, noe som har ført til avslag sent i prosesser og frustrasjon blant involverte grunneiere. Det nye tilbudet som lanseres i dag kan ta unna køen av områder som ligger klare til vern.

Juridisk rammeverk for privat frivillig skogvern

BAHR har stått for det juridiske rammeverket som sikrer grunneiere betingelser tilsvarende dagens statlige ordning for frivillig skogvern. Styreleder Bjørn K. Haugland i Trefadder AS, som også er administrerende direktør i Skift – Næringslivets klimaledere, har bistått Kristiansen i arbeidet med rammeverket for finansiering fra næringslivet. I tillegg har grunneiere, med advokat Jens Naas-Bibow, styremedlem og investor i Trefadder i spissen, bidratt til arbeidet fra skogeiernes perspektiv.

– Vi opplever allerede stor interesse fra næringslivet, grunneiere og skognæringen generelt. Nå ønsker vi at flere skal bidra til at prosjektet kommer raskt i gang, sier Anders Kristiansen, daglig leder i Trefadder.
– Trefadders løsning for privat frivillig vern sikrer verneverdiene i de aktuelle skogområdene gjennom finansiering fra engasjerte private bidragsytere og reduserer den årelange ventetiden som mange grunneiere har opplevd, sier grunneier Jens Naas-Bibow.

Sentrale elementer i juridisk rammeverk

  • Prioritering av gammelskog med høy verneverdi, men som er gitt avslag fra myndighetene.
  • Alternativ finansiering fra næringslivet og fra privatpersoner for å kompensere grunneiere.
  • Juridiske betingelser og tinglyst avtale for skogvern som tilsvarer dagens frivillige skogvern i regi av staten.
  • Etablering av en digital og offentlig plattform med oppdatert kartverk, analyser av vernede områder, overvåkningsprogram og status på rødlistede arter, naturtyper og CO2-binding.
  • Plattformen skal tilrettelegge for læring om natur, naturbaserte løsninger og engasjement i næringslivet.

Eksisterende ordning for frivillig skogvern skaper en “vinn-vinn”-situasjon både for grunneiere og vår felles naturarv, men stadig flere grunneiere får avslag fra myndighetene til tross for høye verneverdier.

– Dette har vi nå funnet en alternativ løsning på. Vi trenger mer konkret handling for vern av norsk natur, og vi ønsker nå kontakt med flere skogeiere og næringslivledere som ønsker å bidra til skogvern, avslutter Kristiansen.