Young caucasian woman sitting near the mountain lake in Norway

Fokus på å bevare et sterkt biologisk mangfold i norsk natur

Ved å først utføre en vurdering av miljøverdiene i området, vil man få definert det biologiske mangfoldet og andre miljøverdier. Klimaskoger etableres i tråd med etablerte prinsipper og praksis for et bærekraftig skogbruk. Det innebærer at vi tar godt vare på viktige miljøverdier i skogen.

Av hensyn til naturmangfold og andre miljøverdier gjør vi en helhetlig vurdering av miljøverdiene i området. Vurdering av mulig påvirkning på nasjonalt viktige naturtyper gjøres med bakgrunn i nasjonal og regional forekomst, kjente trusselfaktorer og internasjonale krav om ivaretakelse av naturtyper og arter.

Les mer i rapporten fra Miljødirektoratet.