Hvor kan man plante klimaskoger?

Klimaskoger kan ikke opprettes hvor som helst. Alle naturvernområder er vernet. Samtidig er det ikke tillatt med klimaskog i furumyrskog på vestlandet, sumpskog, edellauvskog, åpen røsslynghei, kalkfuruskog, kalkbjørskog og kantsoner mot vassdrag. Det er også restriksjoner for å plante på områder med slåttemark, slåttemyrflater, slåttemyrkanter, slåtteenger og arealer med hule eiker.

Les mer om hvor klimaskoger bør opprettes.