Det har vært like mye CO2 i atmosfæren før og det gikk jo bra!

Naturlige økninger i karbondioksidkonsentrasjoner har bidratt til å varme opp jordens temperatur i millioner av år. Økning av karbondioksidkonsentrasjoner kunne kun skje når det var en økning av sollys. En økning i sollys forekommer når det inntreffer en liten vingling i jordens rotasjonsakse, eller endring i jordens bane rundt solen. Sist gang vi hadde så…

Les mer

Hvordan sporer vi temperaturendringene på kloden?

Temperaturene på jorden varierer fra natt til dag og mellom sesongmessige ekstremer i den nordlige og sørlige halvkule. Forskjellene på de varmeste og kaldeste stedene vil derfor alltid være store. For å beregne en global gjennomsnittstemperatur, blir det tatt målinger over hele verden. Målingene blir sammenlignet, noe som gjør det mulig å danne et detaljert bilde…

Les mer

Global temperatur

Det skal en enorm mengde varmeenergi til for å øke jordens gjennomsnittlige overflatetemperatur. Havene på jorden er rett og slett enorme og har en enorm kapasitet for å holde på varme. Men vi har altså klart å utfordre naturens evne til å holde på miljøgasser. Det har blitt varmere på jorden. Den ekstra varmen fører…

Les mer

Hva er albedoeffekten?

Albedoeffekten viser til hvor mye sollys som blir reflektert ut i atmosfæren.  Skoger i områder med snødekke kan påvirke den totale klimaeffekten. For åpne arealer som ellers ville hatt et hvitt snødekke om vinteren kan albedoeffekten til en viss grad redusere eller oppveie effekten ved økt CO2-opptak. Albedoeffekten forteller om hvor mye lys en overflate…

Les mer

Hva er drivhuseffekten?

Som andre gasser i atmosfæren er klimagasser gjennomsiktige for innkommende sollys. Klimagasser er imidlertid ikke gjennomsiktige for varme. Den soloppvarmede overflaten på jorden utstråler varme dag og natt. Noe varme slipper ut av atmosfæren, mens resten absorberes av klimagasser, som utstråler varme tilbake i omgivelsene. Etter hvert som vi mennesker har blitt flere, har vi…

Les mer

Hva er karbondioksid?

Karbondioksid er den viktigste av jordens langlivede klimagasser. Det absorberer mindre varme per molekyl enn klimagassene metan eller lystgass, men forblir i atmosfæren mye lenger. Karbondioksid absorberer bølgelengder av termisk energi, noe som har en unik påvirkning på drivhuseffekten. Uten denne naturlige drivhuseffekten ville jordens gjennomsnittlige temperatur vært under frysepunktet. Den menneskeskapte forurensningen skjer nå…

Les mer

Globale klimaendringer

Menneskelige aktiviteter har økt konsentrasjonen av karbondioksid i atmosfæren vår, og forsterker jordens naturlige drivhuseffekt. Konsentrasjonen av karbondioksid øker på grunn av de fossile brenslene som vi brenner for energi. Fossile brensler som kull og olje inneholder karbon. Kull og olje er millioner år gamle plantematerialer som, mens de levde, trakk til seg karbon. I…

Les mer

Hvorfor planter vi trær?

Alle norske bedrifter og husholdninger produserer karbon. Slik vårt samfunn er bygd opp, vil nesten enhver aktivitet ansees som produksjon av miljøgasser. Du kjører kanskje bil. Uansett om bilen kjører på bensin, diesel eller elektrisitet, så koster det miljøet. Mange argumenterer med at elektrisiteten i Norge er grønn, fordi vi baserer oss på vannkraft og…

Les mer

Treplanting gir god klimagevinst

Klimaet har alltid vært i endring og dramatiske endringer i varm eller kaldere retninger er helt naturlig. De fleste kan også være enig i at aktivitet fra 6 milliarder mennesker påvirker klimaet lokalt og globalt. For å motvirke denne menneskeskapte påvirkningen må det angripes fra flere kanter; redusere utslipp og utvikle ny teknologi for karbonfangst.…

Les mer

Valg av områder og treart

En forutsetning for suksessfull skogplanting er å finne gunstige vekstområder med godt jordsmonn, næringsgrunnlag, tilgang på vann, sol og skjerming fra vær. Et slikt område må så renskes for mindre produktive vekster og dernest tilberedes før man kan plante trær. ​ Trefadder planter toårige grantrær som bruker ca. 30 år på å oppnå maksimalt karbonopptak. …

Les mer