PEFC

PEFC er en internasjonal sertifisering med egen tilpasset kravstandard for norsk skog og ser gjennom hele verdikjeden, fra skogeier til forbruker. Sertifisering og bevis for sporbarhet er viktige verktøy som bidrar til trygge og bærekraftige treprodukter. Alle tiltak knyttet til hogst og stell av skogen krever et bevisst forhold til gjennomføring og hensyn til andre…

Les mer

Fordeler ved å plante trær i Norge

Her i Norge har vi de beste stedene for å oppnå en sikker, stabil og bærekraftig karbonfangst ved hjelp av treplanting i klimaskog:   Uttalt politisk målsetting om å oppnå klimanøytralitet Store arealer som er gunstige for treplanting Stabil geopolitisk region Miljøbevisst befolkning Høye krav til kvalitet Trefadder planter trær her i Norge og tilfredsstiller…

Les mer

Skogeiere

Potensielle arealer for etablering av klimaskog ligger i stor grad i områder med liten tradisjon for skogbruk. Etablering av skog som klimatiltak har et annet utgangspunkt enn det tradisjonelle skogbruket. Samfunnet har interesse av karbonbindingen dette gir, men de økonomiske insentivene for den enkelte grunneier er små. For at etablering av ny skog skal være…

Les mer

Beslutningstakere for planting av klimaskog

Før Trefadder kan plante klimaskog på et område, må flere offentlige instanser involveres. Fylkesmannen, kommune og næringsorganisasjonene utarbeider retningslinjer for plantearealer. Kommunen må identifisere og godkjenne arealene, samt definere eventuelle vilkår. Grunneier kan først søke om tilskudd når tiltaket er gjennomført. Innenfor dagens rammevilkår i skogbruket skjer derfor svært lite av skogplanting på nye arealer.…

Les mer

Dokumentert effekt av karbonfangst

Miljødirektoratet, NIBIO og NMBU har vurdert effekten av klimaskogplanting i Norge. Bindingseffekten fra forskningsprosjektet er vurdert til 60 tonn karbon per dekar. Les mer i rapporten fra Miljødirektoratet.

Les mer

Kriterier for å plante med Trefadder

I våre klimaskoger planter vi to år gamle trær fra godkjente produsenter. Trærne har sporing og genetisk stamtavle som er tilpasset lokasjonen som trærne plantes på. Hver årsklasse blir plantet i et definert område. Skogeier/eiendom er PEFC-sertifisert , tar hensyn til dagens eksisterende lovverk og at kriterier for miljøinformasjon holdes. Klimaskogen får økte rettigheter gjennom en…

Les mer

Foredling av skogen

Mens skogen vokser, så vokser altså karbonlagrene i skogen. Men hva skjer når skogen har vokst seg stor og vi hugger den ned? For å oppnå maksimal klimaeffekt gjennom hele livsløpet til skogen, så er det viktig at så mye som mulig av trevirket fra hogstarealene brukes til treprodukter, biobrensel og andre produkter som erstatter…

Les mer

Vedlikehold og stell

I en enhver skog konkurrerer trærne om næring seg i mellom. Ved eksterne faktorer som vind sol og med genetiske forskjeller får man ulike veksthastigheter. For at klimaskogen skal vokse raskest mulig med maksimalt opptak av CO2, må skogen regelmessig vedlikeholdes. Det plantes vanligvis minst 250 planter per dekaer og det er ca 2 meter…

Les mer

Klimaskogens levetid

Trær har som kjent lang levetid, men på et tidspunkt oppnår treet maksimal CO2-binding og vekst. På dette tidspunktet har trærne blitt 30-50m høye og grener har begynt å visne. På dette tidspunktet må skogen hogges ned og deretter foreta ny treplanting som sørger for enda mer co2 binding. Selv om trærne hogges ned, forblir…

Les mer

Fokus på å bevare et sterkt biologisk mangfold i norsk natur

Ved å først utføre en vurdering av miljøverdiene i området, vil man få definert det biologiske mangfoldet og andre miljøverdier. Klimaskoger etableres i tråd med etablerte prinsipper og praksis for et bærekraftig skogbruk. Det innebærer at vi tar godt vare på viktige miljøverdier i skogen. Av hensyn til naturmangfold og andre miljøverdier gjør vi en…

Les mer