Old Norwegian house with spruce trees on the roof.
Norge gror igjen

«Norge gror igjen»

Det er mange som hevder at Norge gror igjen. Og de har på mange måter rett. Norges kulturlandskap har tidligere vært preget av menneskeskapt aktivitet. Gjennom generasjoner har naturen blitt formet av slått eller beite for dyr. Dette har endret seg. I løpet av de siste generasjoner har disse tradisjonene mer eller mindre opphørt. Områdene blir brukt til andre ting, som bygging av hus, eller de står ubrukt og gror etter hvert igjen.

Gjengrodde kulturlandskap fungerer dessverre ikke som effektive karbonlagre. Gjengroing kan også bidra til mindre biologisk mangfold, både for plantearter, dyr og insekter. I tillegg vil ikke planter på gjengrodde områder alltid være egnet til videreforedling.