Two lumberjack with chainsaw and young woman in work clothes discuss about forest calamity. She has wearing red work clothes and a helmet and holdes notepad. Lumberjack has protective clothes. Shallow DOF. Shooting with the Canon EOS 5D Mark II.

PEFC

PEFC er en internasjonal sertifisering med egen tilpasset kravstandard for norsk skog og ser gjennom hele verdikjeden, fra skogeier til forbruker. Sertifisering og bevis for sporbarhet er viktige verktøy som bidrar til trygge og bærekraftige treprodukter.

Alle tiltak knyttet til hogst og stell av skogen krever et bevisst forhold til gjennomføring og hensyn til andre interesser. Kravpunktene knyttet til hogst og skogbrukstiltak, er knyttet til planlegging og gjennomføring der arbeidet skal utføres. PEFC sine kravpunkter er knyttet til særskilte miljøverdier som skal ivareta at Trefadder planlegger og tar hensyn på områder der treplanting har best effekt.

Trefadder sine skoger er PEFC-sertifisert, hvilket sikrer at skogen er i god hevd. Som skogeier plikter vi å ivareta hensyn til biologisk mangfold, kulturhistoriske verdier og verdier knyttet til friluftsliv og opplevelse.

Les mer om PEFC her.