Squirrel (Sciurus vulgaris) on a spruce tree.

«Plantede skoger ødelegger biologisk mangfold»

Effektene av planting av klimaskog avhenger av omstendighetene og det vil alltid være økologiske effekter av treslagsskifte og treplanting på kulturmark. Men treslag, tetthet, økosystem, omfang og driftsform er alle faktorer som skal tas hensyn til for å få størst mulig diversitet i klimaskogen.

Skogeier skal også ta hensyn til bl.a. lys, mikroklima, jodsammensetning, surhetsgrad, vannbalanse, artssammensetning, fare for erosjon og påvirkning på landskapsmønstre ved etablering av klimaskog.

Generelt har plantefelt med sitkagran færre arter og lavest diversitet, mens blandingsskog av bjørk, gran og sitkagran har flest arter og høyest diversitet.

Enkelte plantede skoger har utvidet seg naturlig på grunn av manglende skjøtsel fra gårdeier, eller pollenspredning til sårbare områder. Våre klimaskoger blir derfor håndtert av gårdeiere som tar ansvar for skjøtsel av klimaskogen gjennom hele livsløpet. Støtten vi får fra våre Trefaddere gjør dette mulig.

Les mer om diversitet i klimaskoger i rapporten fra Miljødirektoratet.