Skogeier
Skogeier

Skogeiere

Potensielle arealer for etablering av klimaskog ligger i stor grad i områder med liten tradisjon for skogbruk. Etablering av skog som klimatiltak har et annet utgangspunkt enn det tradisjonelle skogbruket. Samfunnet har interesse av karbonbindingen dette gir, men de økonomiske insentivene for den enkelte grunneier er små.

For at etablering av ny skog skal være lønnsomt for skogeier, må den samlede kostnaden kompenseres av inntekter som først kan realiseres ved slutthogst. På arealer der det har vokst store trær, vil det mest sannsynlig være mulig å benytte hogsten til trevirke og dermed eliminere kostnaden for klargjøring til klimaskog. Kostnaden knyttet til etablering av ny skog vil da være knyttet kun til selve tilplantingen og nødvendig vegetasjonskontroll.