Slik fungerer det

Trefadder tilbyr fadderskap til bedrifter og privatpersoner
som blir klimanøytrale gjennom treplanting. 

Ditt fadderskap bidrar til finansiering av klimaskoger i Norge.

Inntektene fra trefadderskap bidrar direkte til finansiering av klimaskog. For å sikre en forutsigbar produksjon av klimaskog må områdene tinglyses. Trefadder inngår avtale med skogeier og trær blir plantet. I løpet av klimaskogens levetid kreves også kvalitetssikring og vedlikehold, slik at vi oppnår maksimal karbonfangst og gode levevilkår for alle trær.

Velg det Trefadderskapet som passer for deg

planting_Company

Jeg ønsker at min

BEDRIFT

skal bli klimanøytral

planting_family

Jeg ønsker å bidra

PRIVAT

med treplanting og bli klimanøytral

Dokumentasjon

Tillit til klimatiltak er en forutsetning for Trefadder-modellen. Dessverre forekommer det mye juks og korrupsjon i klimaprosjekter i Amazonas og andre fjerne strøk. Derfor vektlegger Trefadder betydelig verifiserbar dokumentasjon som underlag for klimasertifikatene og arbeidet med våre klimaskoger.

Etablering og utvikling av klimaskoger krever riktig kompetanse, metodebruk, journalføring, avtaleverk med grunneiere og dokumentasjon gjennom skogens livsfaser. For dette formålet har Trefadder utviklet et unikt IKT-system som blant annet inneholder følgende forutsetninger og funksjoner.

 

1.0       Kompetanse og erfaring

All treplanting og dokumentasjon gjøres og kontrolleres av kvalifisert fagpersonell som har relevant utdannelse fra Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU). I tilfeller der det benyttes innleid personell skal disse ha erfaring og nødvendig kurskompetanse for treplanting og ungskog-vedlikehold.

Uten riktig kompetanse under planting og vedlikehold er det en økt risiko for at skogen får en mindre vekst, høyere dødelighet og lav trekvalitet.

 

2.0       Klimaskogene

Kriterier for at skogeiendommer kan bli med i klimaskogene til Trefadder:

  • Skogeier/eiendom er PEFC-sertifisert, tar hensyn til dagens eksisterende lovverk og miljøinformasjonskriterier holdes.
  • Om det det dokumenteres avvik skal disse rettes før en eventuell avtale inngås.
  • Om noe av arealet går ut til andre formål må dette erstattes annet sted på eiendommen som gir tilsvarende eller større opptak av Co2
  • Klimaskogen får økte rettigheter/vern gjennom en tinglyst «klimaskogavtale».
  • Trefadder finansierer bearbeidelse av områder, innkjøp av planter, planting og stell. Skogeiere som ikke overholder dette må betale tilbake dette beløpet.

 

3.0       Planting og vedlikehold

Valg av gode planteplasser, riktig planteredskaper, utførelse, samt plantebehandling under transport og mellomlagring er forutsetninger for en god skog.

All treplanting foregår ved å kjøpe to-åringer fra godkjente produsenter med sporing og genetisk stamtavle. Hver årsklasse blir plantet i et planlagt området som blir journalført. I skogdrift brukes begrepet «Ungskogpleie» som utføres ved gitt mellomrom i årene etter planting. I denne fasen vurderer man tetthet, vekst og optimaliserer for videre vekst.

 

3.0       Verifisering av tredjepart 

Vi benytter et revisjonsselskap til blant annet å verifisere antall trær som har blitt plantet og våre klimaskoger blir i tillegg dronefotografert hvert år.

 

4.0       Besøk din klimaskog

Som trefadder har du muligheten til å besøke «din klimaskog». På vår klimaskog hos Hagalid gård er det både søndagskafé om sommeren, kunstgalleri og gode fiskemuligheter.

Profil_sertifikat_KLIMA

Alle våre Trefaddere skal kunne stole på at klimaskogen faktisk blir bygget!

FAQ

Hva går finansieringen av trefadderskap til?

Inntektene fra trefadderskap bidrar direkte til finansiering av klimaskog. For å sikre en forutsigbar produksjon av klimaskog må områdene tinglyses. Trefadder inngår avtale med skogeier og trær blir plantet. I løpet av klimaskogens levetid kreves også kvalitetssikring og vedlikehold, slik at vi oppnår maksimal karbonfangst og gode levevilkår for alle trær.

Hvordan dokumenteres treplantingen?

Trefadder velger kun å benytte arealer som ikke kommer i konflikt med andre viktige naturverdier, kulturminner eller verneområder. Klimaskogene etableres kun på arealer der skogeier har mulighet til å forvalte og stelle skogen. Kommunal skogbruksforvaltning vil deretter kontrollere alle planteområdene.

Hvordan dokumenteres karbonfangst-effekten?

Miljødirektoratet, NIBIO og NMBU har vurdert effekten av klimaskogplanting i Norge. Bindingseffekten fra forskningsprosjektet er vurdert til 60 tonn karbon per dekar. Da er vi godt innenfor feilmarginene og våre kunder kan være helt sikre på at de får det de betaler for.

Hva skjer med klimaskogen i fremtiden?

Klimaskogen vil stå til den har bundet maksimal mengde karbon, noe som kan ta opptil 90 år. Etter hogst av klimaskog vil det plantes ny skog på arealene. Slik fortsetter vi arbeidet med å lagre karbon og produsere oksygen. 

Hva menes med kompenserende treplanting?

Kompenserende treplanting betyr at vi planter skog som tilsvarer ditt årlige karbonutslipp. Vi lager mer enn gjerne et karbonregnskap til deg, slik at du har oversikt over ditt miljøavtrykk.

Er norsk treplanting bedre enn planting i andre områder i verden?

All treplanting bra. Hvis verdens skogsareal økes med 1,5 % vil vi faktisk binde nok karbon til å løse klimakrisen. Erfaringene fra lignende prosjekter over hele verden viser at det er viktig å plante på steder der trærne får vokse under optimale forhold.

I Norge finnes det allerede gode systemer og rutiner som sikrer at klimaskogene vokser uten at den kan bli fjernet av myndigheter eller skogeier. Våre trefaddere kan derfor være sikre på at klimaskogene klarer å binde karbon og at trær ikke blir fjernet.

Ved å støtte Trefadder har du tilgang til å besøke din klimaskog.

Hva er forskjellen på en klimakvote og treplanting i regi av Trefadder?

En klimakvote er en tillatelse til å slippe ut ett tonn CO2. Myndighetene tildeler bedrifter og stater en viss mengde kvoter som så kan selges og kjøpes mellom ulike bedrifter eller land. Kvotene definerer markedsprisen på CO2-utslipp.

Det finnes ulike typer kvoter, herunder EUA og CER. Felles for disse er at hver kvote tilsvarer utslipp av ett tonn CO2, og at de er godkjent under Kyoto-avtalen. Klimakvoter blir handlet på børser og prisene varierer basert på tilbud og etterspørsel.

Trefadder er ikke en del av klimakvote-systemet. Det er derfor ikke mulig å spekulere i kvoter som er kjøpt gjennom Trefadder.

Vi i Trefadder har gjort ting enkelt. Vi planter trær her i Norge og tilfredsstiller både nasjonale og internasjonale standarder for treplanting. I praksis har du full kontroll over karbonlagringsprosessen. Faktisk så kan du komme og besøke din egen klimaskog her på Hjelmeland! Samtidig er Trefaddere med på å støtte lokale arbeidsplasser, samtidig som du har full kontroll over karbonlagringsprosessen.

Hva skjer med min klimaskog hvis jeg sier opp mitt fadderskap?

Ett år med trefadderskap inkluderer planting av trær for gjeldende år, samt vedlikehold av trærne fram til maksimal karbonlagring er oppnådd. Klimaskogen vil derfor stå, uavhengig om du sier opp fadderskapet eller ikke. Når et fadderskap fornyes etter ett år plantes nye trær, slik at vi klarer å binde enda mer karbon for deg.

Hvem står bak Trefadder?

Selskapet Trefadder AS i heleid av Dealmaker AS som siden 2011 har vært en ledende utvikler av kundelojalitetsprogrammer til bank, forsikring og strømbransjen i Norge.

Treplanting I Norge

Vi har nå plantet over 50.000 trær og i løpet av de neste årene skal vi plante millioner av trær! Over tid vil dette binde millioner av tonn med CO2.