Hva gjør vi?

Trefadder produserer biologisk karbonfangst ved å bygge norsk klimaskog i samarbeid med lokale gårder.

Trefadders karbonfangst blir til klimakvoter for bedrifter som skal klimakompensere utslipp som i dag ikke kan reduseres. Karbonfangsten dokumenteres med klimasertifikater til bedriftene.

Dokumentasjon av karbonfangst

Tillit til klimatiltak er en forutsetning for Trefadder-modellen. Derfor vektlegger Trefadder betydelig verifiserbar dokumentasjon som underlag for klimasertifikatene og arbeidet med våre klimaskoger.

Etablering og utvikling av klimaskoger krever riktig kompetanse, metodebruk, journalføring, avtaleverk med grunneiere og dokumentasjon gjennom skogens livsfaser. Trefadder har utviklet en metodikk og et produksjonssystem som gir en solid dokumentasjon, sporbarhet og trygghet for karbonfangsten.

Datafangst
Trefadder benytter internasjonal metodikk for å beregne mest mulig nøyaktig karbonfangst. Dette arbeidet forsterkes ved bruk av kartdata, flyfoto, satellittdata, risikoanalyser og fysisk befaring på hvert enkelt planteområde.

Plantestrategi
Trefadder planter kun på gjengroingsarealer som er definert som egnede arealer for klimaskog. Dette er områder som gir begrenset med karbonbinding og verdi for grunneier.

På disse arealene er det busker og noen små trær som fungerer som «skjerm» mot elementene for trærne som plantes. All planting gjøres for hånd og eksisterende vegetasjon røres ikke. Dette er viktig slik at en ikke begynner klimaregnskapet på området i minus.

Skogeier

Beregning av karbonfangst

Trefadder AS leverer høykvalitets klimakvoter som betyr at datagrunnlaget for beregning av karbonfangst er særdeles viktig.

Slik fungerer det:

1. Kartlegging og vitenskapelig analyse av eksisterende vegetasjon og potensialet for fremtidig karbonfangst ved klimaskog.

2. Risikoanalyse og oppmåling av alle plantefelt.

3. Droneovervåking for å telle trær samt beregne tilveksten etter hvert som trærne vokser.

Trefadder opererer med en høy risikomargin som benyttes som en ekstra sikring dersom det skjer noe uforutsett.

Teknisk karbonanalyse

Karbonfangst_1

Fysisk oppmåling

Karbonfangst_2

Overvåking trehøyde

Karbonfangst_3

Kubikkberegning

Karbonfangst_4

Telling av trær

karbonfangst7

Klimasertifikat

Trefadder utsteder et klimasertifikat basert på bedriftens kompenserte karbonfangst.

Alle våre bidragsytere ( bedrift) får en egen miljøside som inneholder en grafisk fremstilling av hvordan din virksomhet har blitt klimakompensert.

Trefadder leverer også QR-koder som linker til klimasertifikatet eller miljøsiden, og som kan brukes i bedriftens markedsføringsmateriell.

Klimasertifikat

Slik fungerer det for deg som kunde

Trefadder kan leverer klimakvoter i ønsket omfang. Vi tar utgangspunkt i en bedrift sitt klimaregnskap, eller det «scope» som bedriften vil klimakompensere.

Mange større virksomheter deler dette inn i faser hvor man eksempelvis klimakompenserer administrasjon og/eller utvalgte produkter.

Vi hjelper med klimaregnskap.
Scope 0,1, 2, 3.

Vi planter trær som fanger CO2 tilsvarende bedriftens klimaregnskap.

Kundene får sine definerte GPS arealer over klimaskogen.
Alle skogdetaljer er lett tilgjengelig.

Hver kunde kan besøke sin klimaskog.

Vi utsteder klimasertifikat og dokumentasjon for karbonfangsten.

Promoter ditt klima- og miljøtiltak med vår markedsføringspakke.

TREFADDER-THERMOS_Anders

Spørsmål og svar

FAQ

Hvordan dokumenteres treplantingen? Hva skjer med klimaskogen i fremtiden, og er norsk treplanting bedre enn planting i andre områder i verden?

Klimaeffekten | Norsk Klimaskogen

KLIMAFAKTA

Alt vi gjør i Trefadder er forankret i solid kunnskap om biologisk mangfold, fremtidige klimaendringer og i grundig samarbeid med grunneiere og myndigheter. 

Er du

INVESTOR?

Selskapet er nå i gang med en større vekstfase og ønsker en bred sammensetning av små og store «miljøinvestorer».

Er du

GRUNNEIER?

Trefadder AS er i sterk vekst og ønsker å inngå klimaskog produksjonsavtaler med grunneier i Norge.

Vi planter klimaskog på ledige arealer hos utvalgte gårdsbruk

På Hagalid Gård i Rogaland har vi plantet over 100.000 trær så langt. Trefadder har ambisjon om å plante mange norske treslag som norsk gran, furu, bjørk og osp på ledige arealer hos gårdsbruk over hele landet.