Slik fungerer det

Slik fungerer det

Bli CO2-nøytral med Trefadder

Trefadder tilbyr fadderskap til bedrifter og privatpersoner
som blir karbonnøytrale gjennom treplanting. 

Ditt fadderskap bidrar til finansiering av klimaskoger i Norge.

10 tonn CO2

En nordmann slipper ut
10 tonn CO2 hvert år

2 tonn CO2

Et norsk grantre binder
2 tonn CO2

5 trær

Ved å plante 5 trær hvert år
er man karbonnøytral

Velg det Trefadderskapet som passer for deg!

FAQ

Hvem står bak Trefadder?

Selskapet Trefadder AS i heleid av Dealmaker AS som siden 2011 har vært en ledene utvikler av kundelojalitetsprogrammer til bank, forsikring og strømbransjen i Norge.

Hva går finansieringen til?

Inntektene fra trefadderskap bidrar til finansiering av eksempelvis av innkjøp av planter, forbedrede områder for planting, plantearbeid, vedlikehold gjennom skogens levetid, administrasjon, markedsføring og drift av konseptet.

Hvordan dokumenteres treplantingen?

Dokumentasjonsgrunnlaget består av flere prosesser. Først velges det kun ut arealer som ikke kommer i konflikt med andre viktige naturverdier, kulturminner eller verneområder. Deretter skal skogen som plantes på arealer hvor man har tilgang til å forvaltes og stelles skogen. Når skogen plantes skal dette kontrolleres av kommunal skogbruksforvaltning etter skogbruksloven. Men trefadder har også et internkontrollsystem og et avtalegrunnlag som sikrer at best egnede trær og kvalifisert arbeidskraft brukes, før at skogeier mottar betaling.

Hvordan dokumenteres effekten? (2 tonn CO2 pr. tre)

Effekten er dokumentert nyere forskning med grunnlag i markens og treslagets produksjonsevne. Miljødirektoratet sammen med NIBIO og NMBU har vurdert effekten av klimaskogplanting langs kysten av Norge. Bindingseffekten fra forskningsprosjektet var vurdert til 60 tonn per dekar, våre beregninger forutsetter 30 tonn per dekar. Da er vi godt innenfor statistisk feilmarginene.

Hva skjer med klimaskogen i fremtiden?

Klimaskogen vil stå til den har bundet maksimal mengede co2. Skogen vil så bli hugget for å erstatte stål, betong i bygging eller andre fossile produkter. Deretter skal det plantes ny skog på arealene.

Hvorfor er norsk treplanting bedre enn i tropiske strøk?

Generelt er all treplanting bra. Hvis verdens skogsareal økes med 1,5 % vil vi ha løst klimakrisen. Dette tilsvare et areal på størrelse med Australia. Men treplanting i utlandet og i u-land har noen utfordringer som man ikke finner i Norge. Disse utfordringen er korrupsjon, et juridisk system som beskytter klimaskogprosjektet over tid og stabile politiske rammebetingelser. Hvis vi ser til Brasil eller til Polen, så kan et presidentskifte med et pennestrøk føre til at alt tidligere arbeid blir hogd. Man har andre utfordringer i den selve praktiske gjennomføringen som tilgang på kompetanse, kvalitet og kapasitet hos de som utfører arbeidet. I Norge har vi også dokumentert effekt fra tidligere forskningsprosjekter. 

Hva er forskjellen på en klimakvote og treplanting i regi av Trefadder?

En klimakvote er en tillatelse til å slippe ut ett tonn CO2. Myndighetene tildeler bedrifter og stater en viss mengde kvoter som så kan selges og kjøpes mellom ulike bedrifter eller land. Kvotene definerer markedsprisen på CO2-utslipp.

Det finnes ulike typer kvoter, herunder EUA og CER. EUA er kvoter fra EUs kvotemarked som Norge er en del av. CER er klimakvoter fra prosjekter som skal bidra til å begrense utslippene i utviklingsland. Felles for disse er at hver kvote tilsvarer utslipp av ett tonn CO2, og at de er godkjent under Kyoto-avtalen.
Klimakvoter blir handlet på børser og prisene varierer, basert på tilbud og etterspørsel. I praksis er det mulig å kjøpe og selge klimakvoter basert på faktisk behov.

Den globale koronakrisen har ført til at mange bedrifter slipper ut langt mindre karbon enn hva de forventet. Dette fører igjen til at prisen på klimakvoter drastisk går ned. I praksis blir det derfor billigere for bedrifter å forurense. I tillegg er det mange aktører som er involvert verdikjeden og dette er med på å gjøre klimakvote-markedet uoversiktlig og fordyrende.

Trefadder er ikke en del av klimakvote-systemet. Det er derfor ikke mulig å spekulere i kvoter som er kjøpt gjennom Trefadder.

Vi i Trefadder har gjort ting enkelt. Vi planter trær her i Norge og tilfredsstiller både nasjonale og internasjonale standarder for treplanting. I praksis har du full kontroll over karbonlagringsprosessen. Faktisk så kan du komme og besøke din egen klimaskog her på Hjelmeland! Samtidig er Trefaddere med på å støtte lokale arbeidsplasser, samtidig som du har full kontroll over karbonlagringsprosessen.

Hva skjer med min klimaskog hvis jeg sier opp mitt fadderskap?

Klimaskogen vil stå uavhenging om du sier opp fadderskapet. Det som skjer når et fadderskap fornyes er at det plantes nye trær. De trærne som var plantet i fjor forblir stående. Skogeier har i sin avtale med oss forpliktet seg til å stelle skogen sånn at den blir ivaretatt. Dette blir også fulgt opp av oss.

Hva menes med kompenserende treplanting?

Med kompenserende treplanting menes det at du planter skog tilsvarene det du slipper ut årlig. Hvert år.